درباره فرآیند پرواز

وزارت آموزش و پرورش و سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران براساس موافقت نامه های فیمابین، رشته هوانوردی را در جهت دوره دوم متوسطه تحصیلی تعریف و استاندارد های لازم را به همراه دروس عمومی مشخص نمودند. در این موافقت نامه وزرات آموزش و پرورش به ترتیب مجری و متولی شناخته می شوند.

خلبان رسول زاده

28 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش ، موسس و مدیر هنرستان فرآیند پرواز که به علت ارتباط شغلی و تحصیلی ، مشاوره مورد نیاز هنرجویان را انجام داده و آنها را در راه رسیدن به هدفی که انتخاب کرده اند مساعدت می نماید.